आधार कय अर्थ होय मूल।

उदाहरणसम्पादन

  • विश्वास हर रिश्ता कय आधार होय।
  • मौलिक राजनैतिक मूल्य, राष्ट्रमंडल कय आधार होय।
  • त्रिभुज कै तीनो रेखा क्रमशः लम्ब, आधार अउर् कर्ण होय।

मूलसम्पादन

  • आधार संस्कृत मूल कय शब्द होय।

दुसर अर्थसम्पादन

  • नींव
  • जड़
  • मूल

संबंधित शब्दसम्पादन

  • आधारित
  • आधारहीन