''नेपालभाषा'' नेपाल मा बोलि जाय वाला एक्ठु भाषा होय । नेपालभाषा भारत औ नेपाल मा बोलि जाय वाली भाषा होय। |ई भाषा भारत कय  सिक्किम अव नेपाल कय नेपालक शहरीक्षेत्र मा बोली जात है । 'नेपालभाषा' सब्द "नेपाल" सब्द से आय अहै।